2016/10/27

2016/10/21

FBW 15-10-5, trening dla osób "czujących" ciężar!

FBW 15-10-5, trening dla osób "czujących" ciężar!

FBW 15–10–5 tre­ning, który prze­te­sto­wa­łem na sobie w tym tygo­dniu. Pole­cam każ­demu, kto „czuje” cię­żar i kogo celem jest prze­rwa­nia tre­ningowej mono­ton­no­ści. Osoby począt­ku­jące mogą nie pora­dzić sobie z odpo­wied­nim wywa­że­niem obcią­że­nia pod kon­kretną liczbę powtó­rzeń.

2016/10/17

2016/10/14

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem.

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem
fot. bodybuilding-wizard.com

Ugi­na­nie ramion sto­jąc ze sztangą pro­stą lub łamaną nachwy­tem, ćwi­cze­nie raczej mało popu­larne, a składa się na to kilka przy­czyn… Kiedy warto i kiedy nie warto wpi­sać ten rodzaj ugi­na­nia ramion do planu tre­nin­go­wego i oczy­wi­ście, jak wyko­nać to ćwi­cze­nie? Odpo­wie­dzi poni­żej.

2016/10/01

2016/09/27

2016/09/23

10 ciekawostek o Mr Olympia!

10 ciekawostek o Mr Olympia!

Zawody Mr Olym­pia to naj­waż­niej­sza impreza w kalen­da­rzu spor­tów syl­wet­ko­wych. Jed­no­cze­śnie jest to potężny biznes, przez który prze­wi­jają się ogromne pie­nią­dze. Poznaj 10 cie­ka­wo­stek na temat tego nie­zwy­kłego wyda­rze­nia z ponad 50-let­nią histo­rią.

2016/09/20