2017/06/23

Roztrenowanie, czyli 2 tygodnie aktywnego "wypoczynku".

Roztrenowanie, czyli 2 tygodnie aktywnego "wypoczynku"

Roz­tre­no­wa­nie, forma tre­ningu, o któ­rej nie powinno się zapo­mi­nać, bez względu na to, czy jeste­śmy począt­ku­ją­cymi adep­tami tre­ningów siło­wych, czy jeste­śmy już na pozio­mie zaawan­so­wa­nym. Czy mie­li­śmy za sobą dłuż­szą prze­rwę, czy ciśniemy na naj­wyż­szych obro­tach od dłuż­szego czasu?

2017/06/12

2017/06/06

Zagłosuj na EFITEK'a w konkursie!

Zagłosuj na EFITEK'a w konkursie!

Właśnie ruszył konkurs. Potrzebuje waszej pomocy, aby spełnić marzenia i nie tylko, bo zyskacie na tym również Wy, pomożecie?! :) O co chodzi? Już piszę!

A więc sprawa wygląda następująco. Jeśli uda mi się wygrać ten konkurs, będę miał możliwość spełnić swoje marzenie wyjazdu do Los Angeles. Co ważne, nie będzie to wyprawa typowo turystyczna. Mam zamiar odwiedzić tam słynną siłownie Gold's Gym, Muscle Beach i plenerową siłownie na plaży w St.Monica. Do tego będę biegał po wyschniętym kanele rzeki La River. Wszystko to mam zamiar udokumentować w postaci filmików motywacyjnych i  instruktażowych (jak wykonywać ćwiczenia itp.) Do tego będę prowadził pełną relację na Instagramie i Facebooku, a więc będzie się działo.

Podsumowując, jeśli wygram dostaniecie ode mnie super jakościowy kontent w zamian. Dlatego potrzebuję waszej pomocy, w postaci głosów!

Tutaj można oddawać głosy (trzeba mieć konto na Facebook). Głosujemy oczywiście na Artur Nogalski 

2017/05/30

15 przyrządów treningowych, dzięki którym urozmaicisz swój trening.

15 przyrządów treningowych, dzięki którym urozmaicisz swój trening.

To dzięki nim uroz­ma­icisz swój domowy tre­ning. Przy­rządy, które są tylko dodat­kiem, mogą na prawdę w fajny spo­sób podnieść nasz tre­ning na wyż­szy, bar­dziej wyma­ga­jący poziom. Pod­nie­siona poprzeczka to lep­sze efekty, a więc ide­alny argu­ment, aby to dobrze prze­my­śleć.

Część z tych akce­so­riów tre­ningowych pew­nie już posia­dasz, nad innymi może się zasta­na­wiasz, zaś o kilku moż­liwe, że nawet nie sły­sza­łeś. Dziś chciał­bym zapre­zen­to­wać Ci kil­ka­na­ście róż­nych przedmio­tów, dzięki któ­rym Twój tre­ning sta­nie się cie­kaw­szy, mniej mono­tonny i bar­dziej efek­tywny.

Do każ­dego z poniż­szych przy­rządów doda­łem krótki opis, ale pod każ­dym lin­kiem znaj­dziesz dokład­niej­szą cha­rak­te­ry­stykę. Jeśli zasta­na­wiasz się nad naby­ciem, któ­rego z nich, ale nie wiesz czym się kie­ro­wać (ceną, marką, itp.), możesz do mnie napi­sać na e-mail. Posta­ram się pomóc.

Przy­rządy tre­ningowe:

Każdy zna. Dobra na roz­grzewkę, świet­nie wyci­śnie z nas pot, pomoże w nabra­niu szyb­ko­ści i dyna­miki.
2. Step
Prze­no­śny scho­dek, ide­alny do ruchli­wych tre­ningów z muzyką, choć można wyko­rzy­stać go rów­nież w tre­ningu typowo siło­wym.
Przy­rząd dla figh­tera? Nie­ko­niecz­nie. Nie trzeba być spe­cem, aby wyko­rzy­stać go do tre­ningu tle­no­wego.
Taka prze­no­śna siłow­nia. Oso­bi­ście z powo­dze­niem wyko­rzy­stuję je do tre­ningów na plaży.
Ostat­nio bar­dzo popu­larne. Lżej­sza alter­na­tywa dla tre­ningu z wol­nym cię­ża­rem, bądź na maszy­nach.
Pro­sty sprzęt pozwa­la­jący wyko­nać, nie­które ćwi­cze­nie w głęb­szym zakre­sie ruchu.
To akce­so­rium kil­ka­na­ście lat temu, zna­leźć można było pra­wie w każ­dym domu.
Nakładki, któ­rych celem jest zwięk­sze­nie śred­nicy gryfu. Celowo osła­bia chwyt i tym samym utrud­nia tre­ning, w pozy­tyw­nym tego słowa zna­cze­niu.
Sku­tecz­nie zwe­ry­fi­kuje siłę mię­śni naszego brzu­cha.
Jeśli naszym celem jest, dyna­mika i ogólna spraw­ność fizyczna.
11. Worki buł­gar­skie i podobne
Alter­na­tywa dla sztangi czy han­tli, pod warun­kiem, że nie potrze­bu­jemy do danego ćwi­cze­nia zbyt dużych obcią­żeń.
12. Bosu
Przy­rząd ide­al­nie spraw­dza­jący się w ćwi­cze­niach na sta­bi­li­za­cje. Pomoże polep­szyć naszą rów­no­wagę.
Każdy zna, mul­tum zasto­so­wań.
To taki domowy zastępca masa­ży­sty i fizjo­te­ra­peuty. Choć trzeba przy­go­to­wać się na bole­sne dozna­nia.
Tre­ning na twar­dej powierzchni może być nie­przy­jemny, szcze­gól­nie przy ćwi­cze­niach w pozy­cji leżą­cej. Mata roz­wiąże ten pro­blem.

+ akce­so­ria tre­ningowe mniej potrzebne w domu, bar­dziej na siłowni.

Odci­ski na dło­niach po tre­ningu są nie­unik­nione, acz­kol­wiek jed­nak ręka­wiczki osła­bią ich powsta­wa­nie.
Sto­so­wane do ćwi­czeń typu mar­twy ciąg. Poma­gają utrzy­mać w rękach sztangę zwy­kle już o pokaź­nej wadze.
Przy­siady dobra rzecz, ale gdy sztanga jest już naprawdę ciężka, warto zadbać o ochronę kolan.
Och­roni nasze plecy, przy ćwi­cze­niach z dużymi cię­ża­rami. Jed­nak trzeba pamię­tać, że zbyt nagminne sto­so­wa­nie pasa, może dopro­wa­dzić do osła­bie­nia naszych pro­stow­ni­ków grzbietu.
Pomocne, jeśli doku­czają nam bóle zwy­rod­nie­niowe.
Dobry dla bie­ga­czy, ale także pomocny w tre­ningu funk­cjo­nal­nym, szcze­gól­nie gdy chcemy schud­nąć.

2017/05/26

2017/05/15

Mięśnie kulszowo-goleniowe. Ćwiczenia, przykurcze, uszkodzenia.

Mięśnie kulszowo-goleniowe. Ćwiczenia, przykurcze, uszkodzenia.

Mię­śnie kul­szowo-gole­niowe, co wcho­dzi w ich skład, jak pra­cują, co może je uszko­dzić, albo lepiej, jak zapo­biec powsta­niu kon­tu­zji. Infor­ma­cje wysoce przy­datne szcze­gól­nie Panią, u któ­rych czę­sto każdy dzień tre­nin­gowy to #leg­day, żart. Wpis oczy­wi­ście skie­ro­wany do wszyst­kich osób ćwi­czą­cych nogi.

2017/05/06

2017/04/29

Idealny trening nóg wg. Mike O'Hearn

Idealny trening nóg wg. Mike O'Hearn
       źr. muscleandfitenss.com

Mike O’Hearn to bli­sko pięć­dzie­się­cio­letni ame­ry­kań­ski kul­tu­ry­sta, aktor, tre­ner i model. W USA jest „kotem”, jeśli cho­dzi o tre­ning siłowy, więc warto bli­żej przyj­rzeć się temu, co ma do powie­dze­nia na temat tre­ningu nóg.