2016/08/24

2016/08/21

2016/08/18

Andreia Brazier - galeria zdjęć!

Andreia Brazier - galeria zdjęć!

Andreia Bra­zier, wybra­nie wła­śnie jej do gale­rii zdjęć w tym mie­siącu nie było przy­pad­kowe. Oprócz osią­gnięć w spor­tach syl­wet­ko­wych prze­ma­wia za nią rów­nież wizyta na zbli­ża­ją­cych się paździer­ni­ko­wych tar­gach FIWE w War­sza­wie.

2016/08/14

2016/08/09

2016/08/05

2016/08/01

2016/07/29

See Bloggers 2016!

See Bloggers 2016!


Po raz kolejny w zacnym gro­nie opi­nio­twór­ców, spe­cja­li­stów, blo­ge­rów i vlo­ge­rów, krótko mówiąc See Blog­gers 2016! Two­rze­nie tre­ści w sieci, budo­wa­nie spo­łecz­no­ści czy zara­bia­nie. Te, a także inne tematy poru­szane pod­czas festi­walu, bez­cenna wie­dza tra­fiła pro­sto do naszych głów!
Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym, See Blog­gers jest dla mnie inspi­ra­cją do zmian na blogu. Rok 2015 przy­niósł przede wszyst­kim zmiany wizu­alne i wize­run­kowe. Meta­mor­foza o 180 stopni była konieczna i jak się póź­niej oka­zało, bar­dzo opła­calna. Od dziś przez naj­bliż­szy czas będę sku­piał się na czyn­no­ściach, które może nie będą tak bar­dzo widoczne, ale za to mam nadzieję, przy­niosą wiele innych dobrych rze­czy. Wszystko to oczy­wi­ście dla Cie­bie, drogi czy­tel­niku, abyś czuł się tutaj po pro­stu dobrze!: )

Sprawdź również co pisałem nt. poprzedniego See Blog­gers 2015

zdupy

Z Maciejem #zdupy po wciąganiu kokainy. Tego dnia zapowiedziałem na Instagramie, "Treningu dziś nie będzie"!Wpis ten nie jest relacją z imprezy, to raczej forma podziękowania organizatorom za tworzenie czegoś tak szczególnego, jak #SeeBloggers. Dzięki!!!