2016/01/31

2016/01/28

2016/01/25

Trójmiejskie siłownie - Tiger Gym / Szadółki

Trójmiejskie siłownie - Tiger Gym / Szadółki

Tiger Gym to sieć klu­bów poroz­rzu­ca­nych po całym Trój­mie­ście, któ­rej wła­ści­cie­lem jest Dariusz Michal­czew­ski. Jedną z jego siłowni na gdań­skim Cheł­mie już testo­wa­łem, dziś przy­szedł czas na Gdańsk-Sza­dółki, czyli bar­dziej połu­dniowe regiony.

2016/01/22

2016/01/20

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.
                        fot. healthnfitt.com


Krót­kie spię­cia brzu­cha, ćwi­cze­nie, któ­rego pro­stota eli­mi­nuję prace innych mię­śni. Sku­piamy się tylko na tym, co nas naj­bar­dziej inte­re­suję. W tym przy­padku obcho­dzą nas tylko mię­śnie pro­ste brzu­cha.

2016/01/17

2016/01/13

2016/01/10

2016/01/07

2016/01/04

2016/01/01