2016/08/30

2016/08/24

2016/08/21

2016/08/18

Andreia Brazier - galeria zdjęć!

Andreia Brazier - galeria zdjęć!

Andreia Bra­zier, wybra­nie wła­śnie jej do gale­rii zdjęć w tym mie­siącu nie było przy­pad­kowe. Oprócz osią­gnięć w spor­tach syl­wet­ko­wych prze­ma­wia za nią rów­nież wizyta na zbli­ża­ją­cych się paździer­ni­ko­wych tar­gach FIWE w War­sza­wie.

2016/08/14

2016/08/09

2016/08/05

2016/08/01