2017/04/29

Idealny trening nóg wg. Mike O'Hearn

Idealny trening nóg wg. Mike O'Hearn
       źr. muscleandfitenss.com

Mike O’Hearn to bli­sko pięć­dzie­się­cio­letni ame­ry­kań­ski kul­tu­ry­sta, aktor, tre­ner i model. W USA jest „kotem”, jeśli cho­dzi o tre­ning siłowy, więc warto bli­żej przyj­rzeć się temu, co ma do powie­dze­nia na temat tre­ningu nóg.

2017/04/23

2017/04/17

2017/04/07

2017/03/30

2017/03/27

Trzy lata w necie!

Trzy lata w necie!
Czas leci, wła­śnie minęły trzy lata od mojego „ofi­cjal­nego” poja­wie­nia się w sieci. Jest takie powie­dze­nie, „Za rok będziesz żało­wał, że nie zaczą­łeś dzi­siaj”, ja po trzech latach zapewne nie żało­wałbym niczego, ale to tylko dla­tego, że ni­gdy bym się nie dowie­dział, co mnie omi­nęło.

2017/03/20

2017/03/14

EFK Workout

EFK Workout

EKF Wor­kout, tre­ning dla osób znu­dzo­nych Spli­tem i FBW, a także dla szu­ka­ją­cych nowych roz­wią­zań w swoim tre­ningu. I choć dwa wymie­nione przed momen­tem tre­ningi można mody­fi­ko­wać prak­tycz­nie bez ogra­ni­czeń, to jed­nak dobrze mieć w zana­drzu jakąś alter­na­tywę.

2017/03/06

2017/02/28

2017/02/24

2017/02/21

Najgorsze błędy popełniane na siłowni.

Najgorsze błędy popełniane na siłowni.

Naj­gor­sze błędy popeł­niane na siłowni przez począt­ku­ją­cych. Naj­czę­ściej jest to nie­prze­strze­ga­nie naj­prost­szych i zara­zem naj­waż­niej­szych zasad doty­czą­cych tre­ningu siło­wego, a pro­wa­dzi to głów­nie do dwóch nie­po­żą­da­nych zda­rzeń.

2017/02/14

2017/02/07

2017/01/30

2017/01/26

2017/01/24

2017/01/21

2017/01/15

2017/01/11

2017/01/03

To był dobry czas, czyli podsumowanie 2016 roku na blogu.

To był dobry czas, czyli podsumowanie 2016 roku na blogu.

Pod­su­mo­wa­nie roku 2016, czyli stresz­cze­nie całego roku blo­go­wa­nia w jed­nym wpi­sie. Ćwi­cze­nia, plany tre­nin­gowe, testy siłowni, a także inne mam nadzieje cie­kawe arty­kuły, upchane w jed­nym wpi­sie. Wszystko po to, aby poru­sza­nie się po blogu było, jak naj­prost­sze i przej­rzy­ste.